PRIVAATSUSPOLIITIKA

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Vastutava töötleja sisemine andmekaitseametnik:

voodi.ee (edaspidi "voodi.ee")
E-post: [email protected]

või kasitage Tagasiside vormi

See privaatsuspoliitika kirjeldab teie isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, säilitamist ja kaitset. See kehtib kõigi voodi.ee veebilehtede suhtes, mille jaluses on viidatud käesolevale privaatsuspoliitikale, ja kõigi rakenduste, teenuste või vahendite suhtes, kus on viidatud käesolevale privaatsuspoliitikale, olenemata sellest, kuidas te teenustele juurde pääsete või neid kasutate, kaasa arvatud juurdepääs mobiilseadmete kaudu.

Meie veebisaite kasutades ning meie reklaamiteenustele ja meie teenustele juurde pääsedes nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga ja nõustute sõnaselgelt teie isikuandmete kogumise, kasutamise, salvestamise ja kaitsmisega, nagu siin kirjeldatud.

Kogume ja säilitame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on hädavajalik. Teie isikuandmete kogumisel, töötlemisel, kasutamisel ja avaldamisel järgime Euroopa andmekaitse üldmäärust (EU-GDPR). Allpool teavitatakse teid sellest, milliseid andmeid kogutakse ja mis eesmärgil neid kogutakse:

Teie andmete turvalisus

Teie meile kättesaadavaks tehtud isikuandmed on kaitstud kõigi tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmetega, et need ei oleks volitamata kolmandatele isikutele kättesaamatud. Väga tundlike andmete või info saatmisel on soovitatav kasutada postiteenust, kuna e-posti teel ei saa tagada täielikku andmeturvet.

1 Kliendiandmete töötlemine

Isikuandmeid, eelkõige nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja pilte, kogutakse ja töödeldakse ainult siis, kui esitate selle teabe vabatahtlikult, nt päringu, kuulutuse või muu tellimise kontekstis. Andmeid hoitakse meie kliendisüsteemides, mis ei ole volitamata kolmandatele isikutele ligipääsetavad. Edastame neid andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik meie lepingujärgsete teenuste osutamiseks. Isikuandmete edasiseks kasutamiseks ja täiendava teabe kogumiseks on regulaarselt vaja andmesubjekti nõusolekut.

Meie veebisaidid on üksteisega osaliselt lingitud, nii et teie meile kättesaadavaks tehtud andmete reklaami avaldamine toimub automaatselt voodi.ee teistel veebisaitidel või alamsaitidel.

Töötlemise õiguslik alus

Kõiki kliendiandmeid kogutakse ja säilitatakse teie nõusoleku alusel Art. 6 lõige. 1, punkt a) GDPR koostoimes artikliga 9 lõige. 1 ja art. 9 lõige. 2 punkt a) GDPR. Neid andmeid töödeldakse ka meie lepingujärgsete teenuste osutamise kontekstis artikli tähenduses. 6 lõige. 1, punkt b) GDPR. Erand kehtib nendel juhtudel, mil andmete töötlemine on õigusnormidega lubatud.

Nõusoleku protsess

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks lepingulistel eesmärkidel loetakse antuks kohe, kui nõusolekuvormi lahtrisse on tehtud linnuke. Selle protsessi raames säilitame eelkõige teie põhiandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, pildid) ning täiendavalt täpsustatud kliendiandmeid teie isiku kohta. Lisaks on meil automaatselt juurdepääs järgmistele andmetele, mida me siiski ei salvesta, välja arvatud juhul, kui vajame neid lepingujärgse teenuse täitmiseks:

 • Teie brauseri andmed (brauseri tüüp ja versioon)

 • MAC-aadress

 • IP-aadress

 • Operatsioonisüsteemi ja seadme teave ning muud tuletatavad kasutajaandmed

Vastavalt Art. 6 lõige. 1, punkt a) GDPR, on isikuandmete seaduslikuks töötlemiseks vajalik teie nõusolek. Kui te ei anna meile ülalkirjeldatud protsessi alusel nõutavat nõusolekut, säilitame teie isikuandmeid vähemalt Art. 6 lõike 1 punkt b) GDPR, et täita meie lepingulisi kohustusi.

Andmete säilitamise kestus

Pärast lepingu täielikku täitmist, mis tavaliselt lõpeb pärast reklaamiga seotud kuulutuse paigutamist, eemaldame avalikkusele kättesaadavaks tehtud andmed oma veebisaidilt. Meie kliendisüsteemis säilitatakse andmeid ainult seni, kuni see on lepingulise eesmärgi täitmiseks vajalik. Korduvate järeltellimuste tõttu säilitatakse andmeid meie operatiivkliendisüsteemis kuni Teie nõusoleku tagasivõtmise hetkeni.

Teie andmed tehakse kättesaadavaks ka tehniliselt lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidel või domeeni alamsaitidel kuni teie tühistamiseni nendel saitidel avaldamise vastu.

Me ei saa garanteerida täielikku andmete turvalisust alates teie andmete avaldamisest. Eelkõige kolmandate isikute arvukate kõnede tõttu meie veebisaidile ei saa me välistada võimalust, et teie kättesaadavaks tehtud teavet (eelkõige aadressi, telefoninumbrit, nimesid, pilte jne) võidakse kopeerida, reprodutseerida, salvestada või üle kantud.

Vastulause variandid

Kui äritehinguga seoses ei ole vajalikke põhjusi, võite eelnevalt antud nõusoleku oma isikuandmete säilitamiseks igal ajal koheselt kirjalikult (nt e-posti või faksi teel) tagasi võtta (vastavalt GDPR-i artiklile 21). Klientide andmete turvalisuse tagamiseks on tühistamise korral vajalik, et tühistaja autendiks end sisuka isikut tõendava dokumendi abil. Teie isikuandmed (telefoninumber, e-posti aadress, elukoht, pildid, kuulutuste tekstid) kustutatakse seejärel viivitamatult meie kliendisüsteemist – pidades silmas maksu- ja äriõigusest tulenevaid säilitustähtaegu.

Samuti võite meid kirjalikult teavitada olulistest muudatustest oma andmetes. Vastavalt kehtivale seadusele võite meilt igal ajal ka küsida, kas ja milliseid isikuandmeid oleme teie kohta säilitanud. Soovi korral saate vastava teate.

2 Juurdepääsuandmete ja serveri logifailide käsitlemine

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti ja iga kord, kui hankite meie veebisaidile salvestatud sisu, edastab teie brauser andmeid, mis meie süsteem automaatselt salvestab.

Töötlemise õiguslik alus

Andmete ja logifailide kogumise ja ajutise säilitamise õiguslik alus on Art. 6 lõige. 1 punkt f) GDPR. Meie veebisaiti külastades ja kasutades nõustute andmete kogumise ja ajutise säilitamisega.

Andmeedastus ja logimine

Iga kord, kui avate/avate meie veebisaidile, edastatakse ja salvestatakse automaatselt järgmised andmed:

 • Brauseri tüüp ja versioon

 • Kasutatud operatsioonisüsteem

 • Taotluse esitanud arvuti IP-aadress

 • Juurdepääsu kuupäev/kellaaeg

 • Edastatud andmete hulk

 • Teate, kas juurdepääs/toomine õnnestus

Andmed salvestatakse meie süsteemi logifailidesse. Neid andmeid ei salvestata koos kasutaja muude isikuandmetega.

Andmetöötluse eesmärk

IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemi poolt on vajalik veebilehe edastamiseks kasutaja arvutisse. Selleks peab kasutaja IP-aadress jääma seansi ajaks salvestatuks.

Nende andmete säilitamine teenib üksikjuhtudel ka statistilisi eesmärke. Mis tahes muul viisil ei kasutata ega avaldata kolmandatele isikutele ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel. Jätame endale õiguse loetletud andmeid edaspidi kontrollida, kui tekib kahtlus meie pakkumise ebaseaduslikus kasutamises.

Logifailid salvestatakse veebisaidi funktsionaalsuse tagamiseks. Lisaks kasutame andmeid veebilehe optimeerimiseks ja oma infotehnoloogiasüsteemide turvalisuse tagamiseks. Need eesmärgid on ka meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu vastavalt Art. 6 lõige. 1 punkt f GDPR.

Andmete säilitamise kestus

Juurdepääsuandmed kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti. Veebilehe pakkumiseks andmete kogumise puhul on tegemist siis, kui vastav seanss on lõppenud.

Andmete logifailides salvestamise korral on see nii hiljemalt 90 päeva pärast. Üle selle on võimalik salvestada. Sel juhul võõrandatakse kasutajate IP-aadressid, nii et helistava kliendi määramine pole enam võimalik.

Vastulause esitamise ja eemaldamise võimalused

Andmete kogumine ja andmete säilitamine logifailides on veebilehe toimimiseks kohustuslik. Järelikult puudub kasutajal vastulause esitamise võimalus.

3 Registreerimiste, kontaktvormide ja sissemaksete käsitlemine

Kui meie veebisaidil on kontaktvorm või kui teil on võimalus registreeruda või luua kasutajakonto, siis edastatakse meile ja salvestatakse sellise protsessi raames (lisaks automaatselt kogutud tehnilistele andmetele) teie poolt sisestusmudelis esitatud isikuandmed. Need on tavaliselt

 • Kasutajanimi (kui see on esitatud)

 • E-posti aadress (kui see on esitatud)

 • muud isikuandmed, mis tuleb esitada taotluste, sisselogimisalade, tellimisvormide või registreerimiste raames

Andmeid kasutatakse ainult vestluse töötlemiseks. Põhimõtteliselt säilitab andmeid ainult voodi.ee ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Kui tegemist on reklaamija reklaamidega seotud kasutaja päringutega, edastatakse kontaktvormi raames esitatud isikuandmed, sealhulgas sõnumi tekst, sellele reklaamijaile kontakti loomiseks.

Me edastame nende andmed turvaliselt reklaamijatele ja ei jaga neid ilma teie eelneva nõusolekuta teiste kolmandate osapooltega. Palun võtke arvesse ka reklaamijate vastavat privaatsuspoliitikat, sest me ei saa mõjutada seda, kas ja millisel eesmärgil kolmandad isikud teie andmeid säilitavad.

Töötlemise õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku, on art. 6 lõige 1 punkt a) GDPR.

E-posti saatmise käigus edastatavate andmete töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 punkt f) GDPR. Kui e-posti kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus art. 6 lõige 1. punkt b) GDPR.

Andmete töötlemise eesmärk

Sisestusmudeli isikuandmete töötlemine teenib meid üksnes kontakti töötlemiseks. E-posti teel kontakteerumise puhul on see samuti vajalik õigustatud huvi andmete töötlemiseks.

Isikuandmeid, mida töödeldakse sisselogimise, registreerimise või meie kontaktvormi kasutamise käigus, kasutatakse selleks, et vältida kontaktvormi kuritarvitamist ja tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. IP-aadressi salvestamine toimub üksnes meie kui veebisaidi operaatori jaoks juriidiliste nõuete täitmiseks. Teie IP-aadress peab olema meie jaoks tuvastatav, et seda saaks kriminaalasjade puhul kontrollida. Lisaks on nende andmete kogumine vajalik selleks, et me saaksime üldse oma teenuseid pakkuda.

Lisaks kasutatakse teie registreerimisandmeid ainult ettevõtte sisemiseks analüüsiks, näiteks kasutajate käitumise statistiliseks hindamiseks. Ilma teie nõusolekuta me loomulikult ei avalda neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab seda või kui avaldamine on vajalik õigusrikkumise selgitamiseks.

Internetis esitatud kommentaarid või panused avaldatakse kas registreeritud selge nimega (ees- ja perekonnanimi) või kommentaari autori valitud pseudonüümiga (hüüdnimi). Seega on teie täisnimi teistele kasutajatele nähtav ainult siis, kui sisestate selle registreerimise ajal kasutajanimeks. Kui te ei soovi, et teie tegelik nimi avaldatakse, on soovitatav valida pseudonüüm.

Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti. Tavaliselt on see nii registreerimise käigus kogutud andmete puhul, kui registreerimine meie veebisaidil tühistatakse või muudetakse.

Isegi pärast registreerimisprotsessi võib tekkida vajadus lepingupartneri isikuandmete säilitamiseks, et täita õiguslikke kohustusi.

Vastuväidete esitamise võimalused

Kasutajal on õigus igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete kasutamise kohta (vastavalt GDPRi artiklile 21). See hõlmab eelkõige nime, e-posti aadressi ja muid kasutaja isikuandmeid. Selleks piisab, kui saata e-kiri jäljendis märgitud e-posti aadressile või andmekaitseametnikule: [email protected]

Sellisel juhul kustutatakse kõik meiega kontakteerumise käigus salvestatud isikuandmed. Sellisel juhul ei saa vestlust jätkata.

4 Kolmandate osapoolte sisu ja teenused

Sellel veebisaidil saate ka pakkumisi või teenuseid kolmandatelt osapooltelt. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid meie veebisaidi kaudu, salvestatakse tehnilistel põhjustel teie IP-aadress. Kolmanda osapoole teenusepakkuja saab seega teie IP-aadressi salvestada.

Kahjuks ei saa me kontrollida, milline teenusepakkuja tegelikult teie IP-aadressi salvestab,kas statistilistel või muudel eesmärkidel, millest me ei ole teadlikud. Püüame lisada ainult need teenusepakkujad, kes ei kasuta IP-aadresse muul eesmärgil kui sisu edastamiseks. Palun tutvuge ka individuaalsete kolmandate isikute ja teenusepakkujate, kelle teenuseid me oma veebisaidil kasutame, vastavate privaatsuspoliitikaga.

IP-aadressi säilitamine, vähemalt lühiajaliselt, on tehniliselt vajalik seoses Interneti toimimise viisiga. IP-aadresse lühendatakse aga 1 baidi võrra enne mis tahes edastamist kolmandatest osapooltest pakkujatele ja neid töödeldakse ainult anonüümselt. Lühendamata IP-aadresse ei edastata kolmandatele teenusepakkujatele.

reCAPTCHA

Kasutame oma veebisaidil reCAPTCHA-t, mis on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi "Google") pakutav teenus. Teenus on funktsioon, mis võimaldab meil eristada, kas sisend on õigesti tehtud inimese või arvutiprogrammi poolt automaatse programmijärjekorra abil. Päringu ajal edastatakse Google'ile teie IP-aadress ja muud selle teenuse jaoks vajalikud andmed.

Google kasutab teavet hindamise eesmärgil. Teie IP-aadressi, mille teie brauser edastab reCAPTCHA teenuse raames, ei liideta teiste Google'i andmetega.

Andmete kogumise suhtes Google'is kehtivad ettevõtte erisuunalised andmekaitse-eeskirjad. Lisateavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate siit:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google veebifontide kasutamine

Kasutame oma veebisaidil Google'i niinimetatud Google Web Fonts'i. See on avatud lähtekoodiga fontide pakkumine, mida saab tasuta kasutada. Need veebifontid on integreeritud serverikutse abil. Need on Google'i serverid USAs. Protsessi käigus võidakse Google'ile edastada tehnilisi andmeid, sealhulgas teie brauseri IP-aadress.

Google kasutab teavet hindamise eesmärgil. Teie IP-aadressi, mille teie brauser edastab Google'i veebifontide teenuse raames, ei liideta teiste Google'i andmetega.

Lisateavet Google'i veebifontide ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate allolevatelt linkidelt:

https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about
https://www.google.com/policies/privacy/

Töötlemise õiguslik alus

Puhtalt tehniline päring reCAPTCHA abil, Google'i teenuste kasutamine, samuti selliste teenusepakkujate nagu voodi.ee kasutamine toimub õigusliku huvi alusel vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkt f) GDPR.

Vastuväidete esitamise võimalused

Kui te kasutate mõnda neist teenustest ja soovite esitada vastuväiteid kasutajate isikuandmete edastamise kohta kolmandatele teenusepakkujatele, võite saata meile e-kirja jäljendis toodud e-posti aadressile:

[email protected]

Vastuväide on esitatud artikli 2 lõike 1 alusel. 21 GDPR. Pange tähele, et sellisel juhul ei saa te enam veebisaidi teenuseid kasutada.

Puhtalt tehniliste andmete, nt teie IP-aadressi automatiseeritud edastamine on tehnilist laadi. Enne töötlemist lühendatakse IP-aadressid siiski 1 baidi võrra ja neid töödeldakse ainult anonüümselt. IP-aadressi säilitamise vastu ei ole õigust esitada vastuväiteid, vähemalt lühiajaliselt, kuna see on tehniliselt vajalik.

Google Analytics

Meie veebilehed kasutavad Google Analytics'i funktsioone Google'ilt.

Töötlemise õiguslik alus

Veebisaidi analüüsiteenused meie veebisaidi tõhususe parandamiseks, näiteks Google Analytics, mida haldab Google, nõuavad veebisaidi külastajate isikuandmete avaldamist vastavatele kolmandatele osapooltele.

Google Analytics'i poolt teostatav mõõtmine ja kolmanda osapoole küpsiste kasutamine toimub nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõike 1 punkt a) GDPRi kohaselt.

Andmete kasutamine ja töötlemise eesmärk

Google Analytics kasutab niinimetatud "küpsiseid". Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsise poolt genereeritud teave meie veebisaitide kasutamise kohta, samuti teie brauseri poolt edastatud IP-aadress, edastatakse Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata teie veebilehe kasutamist, koostada aruandeid veebilehe aktiivsuse kohta veebilehe operaatoritele ning pakkuda muid veebilehe aktiivsuse ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Seega saab töödeldud andmete põhjal luua kasutajate pseudonüümseid kasutusprofiile. Google võib neid andmeid edastada ka kolmandatele osapooltele, kui seadus seda nõuab või kui sellised kolmandad osapooled töötlevad andmeid Google'i nimel.

Juhime tähelepanu, et kasutame Google Analytics'i ainult laiendiga "_anonymizeIP()" (aktiivne IP anonümiseerimine). See tähendab, et Google lühendab kasutaja IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu lepinguriikides. See tagab teie IP-aadressi maskeerimise, nii et kõik andmed kogutakse anonüümselt. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Kasutaja brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Isiklik viide on seega välistatud.

Kasutades meie veebisaite, nõustute, et Google töötleb teie kohta käivaid andmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

Lisateavet Google'i andmete kasutamise kohta reklaami eesmärgil, seadistamisvõimaluste ja vastuväidete esitamise võimaluste kohta leiate Google'i veebisaitidelt järgmistel linkidel:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lv   ("Andmete kasutamine Google'i poolt veebisaitide või partnerrakenduste kasutamisel"),
https://policies.google.com/technologies/ads ("Andmete kasutamine reklaami eesmärgil").

Vastuväidete esitamise võimalus

Google Analyticsi andmete kogumise ja salvestamise vastu võib igal ajal esitada vastuväiteid, mis kehtivad tulevikus (vastavalt GDPR-i artiklile 21). Selleks on teil võimalus paigaldada Google'i poolt välja antud brauseriplugin. See on saadaval erinevatele brauseriversioonidele ning seda saab alla laadida ja paigaldada aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Te võite ka vältida küpsiste paigaldamist, valides oma veebilehitseja tarkvaras vastavad seaded.

Soovime siiski juhtida tähelepanu sellele, et sellistel juhtudel ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki meie veebisaitide funktsioone täies ulatuses.

Välised makseteenuse pakkujad

Pakume maksmist SMS-i teel. Andmed, mis sisestate sisestusmudelisse, edastatakse makseprotsessorile.

Töötlemise õiguslik alus

Kõiki makse töötlemise raames meile edastatud andmeid säilitatakse teie nõusoleku alusel art. 6 lg. 1, punkt a GDPRi tähenduses. Neid andmeid töödeldakse ka seoses meie lepinguliste teenuste osutamisega art. 6 lg. 1, punkt b GDPRi tähenduses.

Kuna maksete töötlemise eesmärk on ka lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus art. 6 lg. 1 punkt b GDPR.

Vastuväidete esitamise võimalus

Andmete kogumise ja säilitamise vastu võib igal ajal esitada vastuväiteid (vastavalt GDPRi artiklile 21). Juhime siiski tähelepanu, et sellistel juhtudel ei saa te kasutada meie pakutavaid makseviise. Maksete teostamine ilma andmekogumiseta ei ole võimalik.

5 SSL krüpteerimine

Meie veebisait on krüpteeritud niinimetatud SSL-meetodi (Secure Socket Layer) abil, nii et meie kasutajate konfidentsiaalne ja isiklik sisu ning isikuandmed edastatakse turvaliselt. SSL-koodiga krüpteeritud andmed ei ole kolmandate isikute poolt loetavad. SSL-krüpteeringu saate ära tunda brauseris kuvatava rea "https://" järgi.

6 Küpsiste kasutamine

Meie veebilehtede tõhusamaks, turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks või meie veebilehtede kasutamise hõlbustamiseks kasutatakse niinimetatud küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis on salvestatud teie arvuti kõvakettale.

Kui kasutaja siseneb veebisaidile, võidakse kasutaja operatsioonisüsteemi salvestada küpsis. See küpsis sisaldab iseloomulikku jada, mis võimaldab veebilehe uuesti külastamisel brauserit üheselt tuvastada.

Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mille puhul kasutatakse küpsiseid analüüsi eesmärgil, on - kasutaja antud nõusoleku alusel - art. 6 lõike 1 punkt a) GDPR. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus tehniliselt vajalike küpsiste kasutamiseks on art. 6 lõige 1 punkt f) GDPR.

Küpsiste kasutamine

Me võime kasutada küpsiseid anonüümsete profiilide koostamiseks. Neid kasutatakse seejärel sihtgrupiturunduses, kus reklaammaterjalide edastamine põhineb näidatud käitumisel (nt külastatud veebilehed, loetud postituste tüüp, klikid jne). Kõik meie küpsised on täielikult anonüümsed ja ei sisalda teie kohta mingeid andmeid. Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et näidata teile sisu ja reklaami vastavalt teie huvidele.

Seetõttu kasutame küpsiste abil saadud andmeid ainult selleks, et optimeerida reklaami edastamist, piirata reklaami kordumissagedust, kuvada teie huvidele vastavat sisu ja reklaami, moodustada anonüümseid kasutajagruppe vastavalt huvidele ja analüüsida statistikat, et kohandada meie pakkumist paremini meie kasutajate huvidele.

Vajalikud küpsised:

Siin me ei salvesta kasutaja isikuandmeid.

Avaldaja: voodi.ee

Nimi

Käitusaeg

Eesmärk

welcome

1,5 aastat

Seda küpsist kasutatakse selles dialoogiboksis määratud küpsiste haldamise seadete salvestamiseks. Märkige see küpsis, kui lubate saidil salvestada teie poolt määratud küpsiste seaded.

PHPSESSID

Kuni seansi lõpuni

See küpsis salvestab teavet kasutaja seansi kohta saidil. Saidil ei ole objektiivset funktsionaalsust, et keelata nende küpsiste andmete kogumine, kuna see on vajalik saidi ja sellega seotud teenuste põhifunktsioonide toimimise tagamiseks.

Analüüs/statistika:

Avaldaja: Google Analytics

Kasutatakse Google Analyticsi kolmanda osapoole küpsiseid. Lisateabe saamiseks vaata  https://policies.google.com/privacy?hl=en ja https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gtagjs_google_analytics_4_-_cookie_usage

Milliseid andmeid kogutakse?

 • Päritolu (riik ja linn)

 • Keel

 • Operatsioonisüsteem

 • Seade (arvuti, tahvelarvuti või nutitelefon)

 • Kasutatud brauserid ja kõik lisaseadmed

 • Arvuti resolutsioon

 • Külastaja allikas (Facebook, otsingumootor või viitav veebisait)

 • Millised failid on alla laaditud?

 • Milliseid videoid vaadati?

 • Kas reklaamibännerid olid klikitud?

 • Kuhu läks külastaja? Kas ta klikkis portaali teistele lehekülgedele või lahkus sealt täielikult?

 • Kui kaua külastaja viibis?

Nimi

Käitusaeg

Eesmärk

_ga

2 aastat

Teenib kasutajate eristamist

_gid

24 tundi

Teenib kasutajate eristamist

_ga_*

2 aastat

Kasutatakse seansi staatuse saamiseks

_gat_gtag_*

1 minut

Teenib Google'ile tehtavate andmeedastuste arvu vähendamist

Vastuväidete esitamise võimalus

Saate oma juba antud nõusoleku küpsiste kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, muutes seadistust küpsiste kastis.

Lisaks, kui te ei nõustu meie vajalike küpsiste kasutamisega, võite keelata nende küpsiste salvestamise ja kasutamise (vastavalt GDPRi artiklile 21). Enamik brausereid on vaikimisi seadistatud küpsiste automaatseks vastuvõtmiseks. Te võite siiski küpsiste salvestamise keelata või seadistada oma veebilehitseja nii, et see teavitab teid küpsiste saatmisest.

Soovime siiski juhtida tähelepanu sellele, et eespool nimetatud seadistuse tulemusena saate meie veebisaiti kasutada ainult piirangutega.

7. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Andmeid avaldatakse kolmandatele isikutele üksnes eespool kirjeldatud klauslite kohaldamisalas ja nendes kirjeldatud eesmärkidel. Muid andmeid ei saadeta ilma teie eelneva ja selgesõnalise nõusolekuta. Siiski jätame endale õiguse edastada andmeid kolmandatele isikutele ilma nõusolekuta, kui see on vajalik avaliku korra ohu vältimiseks või kriminaalvastutusele võtmiseks. Loomulikult edastatakse ka sellisel juhul andmeid ainult taotleva osapoole olemasoleva loa alusel. Kui üks viimatinimetatud põhjustest on olemas, edastatakse teie isikuandmed eelkõige vastutavatele õiguskaitse- ja järelevalveasutustele.

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, eelkõige mitte reklaami eesmärgil. Seetõttu ei kasuta me teie hoiustatud andmeid reklaami- või turundusmeetmeteks ega müü neid kolmandatele isikutele, kui te ei anna selleks eelnevalt oma selgesõnalist nõusolekut.

8 Andmesubjektide õigused

Kui teie isikuandmeid töödeldakse, olete GDPRi tähenduses andmesubjekt ja teil on erinevaid õigusi vastutava töötleja (voodi.ee) suhtes:

Andmesubjektid kitsamas tähenduses on eelkõige meie veebisaidi kasutajad/külastajad, registreerijad, ostjad, samuti kliendid või muud isikud, kelle isikuandmeid me kogume, töötleme ja/või säilitame. Andmesubjektil on järgmised õigused:

 • Õigus teabele (GDPR artikkel 15)
  s.t te võite igal ajal küsida meilt kinnitust selle kohta, kas ja kuidas me teiega seotud isikuandmeid töötleme

 • Õigus andmete parandamisele (GDPR artikkel 16)
  st teil on õigus andmete parandamisele ja/või täiendamisele, kui teid puudutavad töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud. Vastutav töötleja teeb paranduse põhjendamatu viivituseta.

 • Õigus esitada vastuväiteid (GDPR artikkel 21)
  Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie erilise olukorraga seotud põhjustel teiega seotud isikuandmete töötlemisele, mis toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta.

 • Õigus andmete kustutamisele (GDPR artikkel 17)
  Te võite taotleda, et vastutav töötleja kustutaks teid puudutavad isikuandmed põhjendamatu viivituseta, ja vastutav töötleja on kohustatud sellised andmed põhjendamatu viivituseta kustutama, välja arvatud juhul, kui on olemas säilitamiskohustus.

 • Õigus töötlemise piiramisele (artikkel 18 f. GDPR)
  Teatud tingimustel võite taotleda teid puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist. Nende nõuete loetelu on esitatud artiklis 18 GDPR.

 • Õigus andmete ülekantavusele (GDPR artikkel 20)
  Teil on õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile kättesaadavaks teinud, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis. Lisaks on teil õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et meie, kellele isikuandmed on edastatud, neid takistaksime.

Teil on ka õigus igal ajal oma nõusoleku deklaratsioon andmekaitseseaduse alusel tagasi võtta. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel kuni selle tühistamiseni teostatud töötlemise õiguspärasust (GDPR artikli 7 lõige 3).

Samuti on andmesubjektil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele (järelevalveasutus), kui ta leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPRi (GDPRi artikkel 77)

Selliste päringute puhul võtke palun ühendust aadressil [email protected].

Pange tähele, et selliste taotluste esitamisel peame tagama, et tegemist on tõepoolest andmesubjektiga.

9 Privaatsuspoliitika kehtivus ja ajakohasus

Kasutades meie veebisaiti, nõustute andmete kasutamisega eespool kirjeldatud viisil. Privaatsuspoliitika kehtib praegu ja on kuupäevastatud 20.07.2023.

Meie veebisaidi edasise arengu või uute tehnoloogiate rakendamise tõttu võib osutuda vajalikuks muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Voodi.ee jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat igal ajal, mis jõustub tulevikus. Soovitame aeg-ajalt uuesti lugeda kehtivat privaatsuspoliitikat.

Tagasiside vormi

e-mail:

Kirjeldage probleemi või kaebuse põhjust

Hoiatus 18+

SEE VEEBILEHT SISALDAB SEKSUAALSELT SELGESÕNALIST MATERJALI. Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, ei ole teil lubatud seda veebisaiti mingil põhjusel kasutada ja/või külastada. Teie kohustus on teada, kas te olete seaduslikult võimeline seda teenust kasutama. Kõik liikmed ja isikud, kes sellel veebisaidil esinevad, on lepinguliselt kinnitanud meile, et nad on 18-aastased või vanemad.

Jätka Sulge